آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > دوره برنامه نویسی و توسعه شیرپوینت 2016 - مقدماتی

دوره برنامه نویسی و توسعه شیرپوینت 2016 - مقدماتی

دوره برنامه نویسی و توسعه شیرپوینت 2016 - مقدماتی

SharePoint Development- Core

عنوان تخصص: متخصص توسعه شیرپوینت

عنوان دوره: توسعه شیرپوینت – مقدماتی

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 32 (ساعت)
تعداد جلسات 8 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 4 (ساعت)
مخاطب: طراحان فرم و گردش کار
سطح دوره پیشرفته
نسخه نرم افزار: SharePoint 2016 Server
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

مخاطب دوره:

مخاطب این دوره فردی است که قصد دارد پس از درک و شناخت مناسب از امکانات و توانمندیهای شیرپوینت، در یک قالب صحیح نسبت به توسعه امکانات شیرپوینت در چهارچوب آن اقدام نماید.

پیش نیاز:

 • داشتن تخصص سرپرست حرفه ای سایت (B1,B2)
 • داشتن تخصص مدیر ارشد شیرپوینت (C1,C2)
 • آشنایی کلی با برنامه نویسی Visual Studio.Net
 • تسلط کافی به محیط و امکانات شیرپوینت

مدت دوره:

 • 32 ساعت:8 جلسه آموزشی 4 ساعته

SharePoint Development- Core

Module1: SharePoint as a Developer Platform

 • Introducing the SharePoint Developer Landscape
 • Choosing Approaches to SharePoint Development
 • Understanding SharePoint 2016 Deployment and Execution Models

Lab: Comparing Web Parts and App Parts

 • Describe the opportunities for developers in SharePoint Server 2016.
 • Choose appropriate execution models for custom SharePoint components.
 • Choose appropriate deployment models for custom SharePoint components.

Module 2: Working with SharePoint Objects

 • Understanding the SharePoint Object Hierarchy
 • Working with Sites and Webs
 • Working with Execution Contexts

Lab: Working with Sites and Webs

Lab: Working with Execution Contexts

 • Explain the purpose of key classes in the server-side SharePoint object model.
 • Programmatically interact with SharePoint site collections and sites.
 • Adapt solutions for users with different levels of permissions.

Module 3: Working with Lists and Libraries

 • Using List and Library Objects
 • Querying and Retrieving List Data
 • Working with Large Lists

Lab: Querying and Retrieving List Data

Lab: Working with Large Lists

 • Interact with lists and libraries programmatically.
 • Query and retrieve list data.
 • Perform operations efficiently on large lists.

Module 4: Designing and Managing Features and Solutions

 • Understanding Features and Solutions
 • Configuring Features and Solutions
 • Working with Sandboxed Solutions

Lab: Working with Features and Solutions

 • Explain the purpose and key functionality of Features and solutions.
 • Configure and manage Features and solutions.
 • Create and manage sandboxed solutions.

Module 5: Working with Server-Side Code

 • Developing Web Parts
 • Using Event Receivers
 • Using Timer Jobs
 • Storing Configuration Data

Lab: Working with Server-Side Code

 • Describe the process for developing a web part.
 • Use event receivers to handle SharePoint events.
 • Use timer jobs to perform out of process, and scheduled operations.
 • Store and manipulate configuration data for custom components.

Module 6: Managing Identity and Permissions

 • Understanding Identity Management in SharePoint 2016
 • Managing Permissions in SharePoint 2016
 • Configuring Forms-Based Authentication
 • Customizing the Authentication Experience

Lab: Managing Permissions Programmatically in SharePoint 2016

Lab: Creating and Deploying a Custom Claims Provider

 • Describe how authentication and identity management work in SharePoint 2016.
 • Verify and manage permissions programmatically in SharePoint 2016.
 • Create and configure custom membership providers and role managers for forms-based authentication.
 • Create claims providers and customize the sign-in experience.

Module 7: Introducing Apps for SharePoint

 • Overview of Apps for SharePoint
 • Developing Apps for SharePoint

Lab: Creating a Site Suggestions App

 • Describe SharePoint apps and compare them to SharePoint farm solutions and sandboxed solutions.
 • Describe how to develop apps for SharePoint 2016 that work on-premises and in the cloud.