آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > دوره برنامه نویسی و توسعه شیرپوینت 2016 - پیشرفته

دوره برنامه نویسی و توسعه شیرپوینت 2016 - پیشرفته

سرفصل دوره برنامه نویسی و توسعه شیرپوینت 2016 - پیشرفته

SharePoint Development- Advance

عنوان تخصص: متخصص توسعه شیرپوینت

عنوان دوره: توسعه شیرپوینت – پیشرفته

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 32 (ساعت)
تعداد جلسات 8 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 4 (ساعت)
مخاطب: طراحان فرم و گردش کار
سطح دوره پیشرفته
نسخه نرم افزار: SharePoint 2016 Server
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

مخاطب دوره:

مخاطب این دوره فردی است که قصد دارد پس از درک و شناخت مناسب از امکانات و توانمندیهای شیرپوینت، در یک قالب صحیح نسبت به توسعه امکانات شیرپوینت در چهارچوب آن اقدام نماید.

پیش نیاز:

 • داشتن تخصص سرپرست حرفه ای سایت (B1,B2)
 • داشتن تخصص مدیر ارشد شیرپوینت (C1,C2)
 • گذراندن دوره D1
 • آشنایی کلی با برنامه نویسی Visual Studio.Net

مدت دوره:

 • 32 ساعت: 8 جلسه آموزشی 4 ساعته

SharePoint Development- Advance

Module 8: Client-Side SharePoint Development

 • Using the Client-Side Object Model for Managed Code
 • Using the Client-Side Object Model for JavaScript
 • Using the REST API with JavaScript

Lab: Using the Client-Side Object Model for Managed Code

Lab: Using the REST API with JavaScript

 • Use the client-side object model for managed code to interact with a SharePoint deployment.
 • Use the client-side object model for JavaScript to interact with a SharePoint deployment.
 • Use the REST API with JavaScript or C# to interact with a SharePoint deployment.

Module 9: Developing Remote Hosted SharePoint Apps

 • Overview of Remote Hosted Apps
 • Configuring Remote Hosted Apps
 • Developing Remote Hosted Apps

Lab: Configuring a Provider Hosted SharePoint App

Lab: Developing a Provider Hosted SharePoint App

 • Describe how remote-hosted apps work and how to configure the permissions and cross-domain calls that they may require.
 • Configure apps for hosting on Windows Azure or remote servers.
 • Develop apps for hosting on Windows Azure or remote servers.

Module 10: Publishing and Distributing Apps

 • Understanding the App Management Architecture
 • Understanding App Packages
 • Publishing Apps
 • Installing, Updating, and Uninstalling Apps

Lab: Publishing an App to a Corporate Catalog

Lab: Installing, Updating, and Uninstalling Apps

 • Explain how SharePoint manages app publishing and distribution.
 • Describe the contents of an app package.
 • Publish apps to a corporate catalog or the Office Marketplace.
 • Install, update, and uninstall apps.

Module 11: Automating Business Processes

 • Understanding Workflow in SharePoint 2016
 • Building Workflows by using Visio 2016 and SharePoint Designer 2016
 • Developing Workflows in Visual Studio 2012

Lab: Building Workflows in Visio 2016 and SharePoint Designer 2016

Lab: Creating Workflow Actions in Visual Studio 2012

 • Describe the architecture and capabilities of workflow in SharePoint 2016.
 • Create declarative workflows in Visio 2016 and SharePoint Designer 2016.
 • Create and deploy custom workflows by using Visual Studio 2012.

Module 12: Managing Taxonomy

 • Managing Taxonomy in SharePoint 2016
 • Working with Content Types
 • Working with Advanced Features of Content Types

Lab: Working with Content Types

Lab: Working with Advanced Features of Content Types

 • Work with taxonomy building blocks in SharePoint 2016.
 • Create and configure content types declaratively and programmatically.
 • Work with advanced features of content types.

Module 13: Managing Custom Components and Site Life Cycles

 • Defining Custom Lists
 • Defining Custom Sites
 • Managing SharePoint Sites

Lab: Managing Custom Components and Site Life Cycles

 • Define and provision custom lists
 • Define and provision custom sites.
 • Manage the SharePoint site life cycle.

Module 14: Customizing User Interface Elements

 • Working with Custom Actions
 • Using Client-Side User Interface Components
 • Customizing the SharePoint List User Interface

Lab: Using the Edit Control Block to Launch an App

Lab: Using jQuery to customize the SharePoint List User Interface

 • Use custom actions to modify the SharePoint user interface.
 • Use JavaScript to work with client-side SharePoint user interface components.
 • Describe how to modify the appearance and behavior of list views and forms.

Module 15: Working with Branding and Navigation

 • Creating and Applying Themes
 • Branding and Designing Publishing Sites
 • Tailoring Content to Platforms and Devices
 • Configuring and Customizing Navigation

Lab: Branding and Designing Publishing Sites

Lab: Configuring Farm-Wide Navigation

 • Create and apply themes to SharePoint sites.
 • Create publishing site design assets such as master pages and page layouts.
 • Use device channels and image renditions to adapt content for different devices.
 • Configure and customize the navigation experience for publishing sites.