آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > سرفصل دوره راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتی

سرفصل دوره P2( راهبری پراجکت سرور )

سرفصل دوره P2( راهبری پراجکت سرور )

عنوان تخصص : راهبری پراجکت سرور

عنوان دوره:Administration Microsoft Project Server

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 20 (ساعت)
تعداد جلسات 7 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 3 (ساعت)
مخاطب: راهبران سیستم و کارشناسان IT سازمان که در نگهداری و بروزرسانی (Maintenance & Update) پراجکت سرور نقش دارند.
سطح دوره متوسط
نسخه نرم افزار: SharePoint 2016 Server + Project Server 2016 + SQL Server Reporting Service 2016
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره
توضیحات شفاهی دوره

اهداف دوره

پس از گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود که:
 • مفهوم Project Server و اجزای تشکیل دهنده آن را درک کنید.
 • چرخه حیات پروژه از طریق Project Server توصیف کنید.
 • رابط راهبری Project Web Application (PWA) را درک کنید.
 • حساب کاربری ورود به Microsoft Project Professional را ایجاد کنید.
 • فیلدهای سفارشی، جداول جستجو و تقویم¬های سازمانی ایجاد کنید.
 • گروه¬ها و مجموعه¬های امنیتی سیستم را پیکره¬بندی کنید.
 • منبع سازمانی تعریف کرده و آن را به استخر منابع PWA اضافه کنید.
 • گزینه¬های پیکربندی سیستم در Central Administration را مدیریت کنید.
 • مرکز وظایف و تایم شیت پراجکت سرور را پیکره بندی و مدیریت نمایید.
 • الگوی استاندارد برای ساختار شکست پروژه¬ها (WBS) تعریف کنید.
 • الگوی استاندارد سایت پروژه در پراجکت سرور تعریف کنید.
 • سایت پروژه¬ها را مدیریت کنید.
 • الگوی سازمانی پروژه تعریف کرده و پروژه¬های موجود را به Project Server انتقال دهید.
 • نماهای سازمانی در PWA ایجاد کنید.
 • اهداف راهبردی پروژه ها و تجزیه تحلیل پورتفولیو را در پراجکت سرور مدیریت کنید
 • صفحات سایت PWA را سفارشی سازی کنید.
 • با استفاده از Excel Service دشبوردهای مدیریتی از اطلاعات پروژه ها ایجاد نمایید.
 • اشیاء سازمانی اعم از پروژه یا منبع سازمانی را پاک کنید.
 • با تحویل گرفتن اجباری پروژه ها آشنا شوید.
 • با خطاهای احتمالی سیستم و رویه های حل آن آشنا شوید.
 • پایگاه¬های داده و کارهای صف Project Server را مدیریت کنید.
 • با استفاده از ابزار Power BI گزارش های برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان را طراحی نمایید.
 • با استفاده از ابزار SQL Server Reporting Service گزارش های آماده چاپ تهیه کنید.
 • OLAP ایجاد کنید.

مخاطب دوره:

راهبران سیستم و کارشناسان IT سازمان که در نگهداری و بروز رسانی (Maintenance & Update) پراجکت سرور نقش دارند.

پیش نیاز:

 • دوره مدیریت سایت B1

مدت دوره:

 • 30 ساعت: 10 جلسه آموزشی 3 ساعته

Microsoft Project Server Administration

Module 01: Introduction and Project Server Overview

 • Introducing the Microsoft EPM Platform
 • Understanding Project Server Terminology
 • Enterprise Resource Pool Overview
 • Enterprise Global Overview
 • Understanding Databases in the Enterprise
 • Understanding the Project Communications Lifecycle

Module 02: Post Installation Configuration

 • Verifying Project Server Functionality

Module 03: Understanding the Project Web App Interface

 • Tools for Configuration
 • Using the Project Web App User Interface
 • Using the Project Web App Administration Interface

Module 04: Creating System Metadata and Calendars

 • Understanding Significant Changes to Project Server Metadata
 • Architecture
 • Working with Enterprise Custom Fields and Lookup Tables
 • Modifying Built-In Lookup Tables
 • Creating and Modifying Custom Lookup Tables
 • Creating Custom Fields
 • Creating Free Entry Custom Fields
 • Creating a Custom Field with a Lookup Table
 • Creating a Custom Field with a Formula
 • Importing a Local Field as a Custom Enterprise Field
 • Displaying Graphical Indicators in Custom Fields
 • Deleting a Custom Field or Lookup Table
 • Planning for Matching Generic Resources
 • Creating Enterprise Calendars

Module 05: Configuring Lifecycle Management

 • Understanding Lifecycle Management
 • Creating Lifecycle Management Elements
 • Creating Enterprise Project Templates
 • Working with the Sample Workflow
 • Configuring Project Workflow Settings

Module 06: Building and Managing the Enterprise Resource Pool

 • Enterprise Resource Pool
 • Overview Understanding Enterprise Resource Types
 • Working with the Resource Center Data Grid
 • Creating Resources Using Project Professional
 • Editing Enterprise Resources Using Project Professional
 • Using Project Web App to Create an Enterprise Resource
 • Mass Editing Enterprise Resources
 • Adding Resources Using Active Directory Synchronization
 • Preparing to Import Enterprise Resources
 • Importing Enterprise Resources
 • Deactivating an Enterprise Resource

Module 07: Initial Project Server Configuration

 • Setting High-Level Enterprise Functionality
 • Configuring Exchange Server Synchronization
 • Configuring Alerts and Reminders
 • Setting Options for the OLAP Cube
 • Configuring Event Handlers
 • Configuring the Quick Launch Menu

Module 08: Configuring Time and Task Tracking

 • Understanding Tracking
 • Defining Financial Periods
 • Defining Time Reporting Periods
 • Configuring Timesheet Options
 • Configuring Administrative Time
 • Disabling the My Timesheet Functionality
 • Setting the Task Tracking Method
 • Setting Up the Timesheet Page
 • Customizing the My Tasks Page
 • Tips for Using Tracking Methods

Module 09: Configuring Project Server Security

 • Project Server Security Overview Setting Organizational Permissions Understanding Users vs. Resources Managing User Accounts
 • Controlling Security with Groups and Categories
 • Understanding Permissions
 • Managing Permissions through Groups
 • Managing Permissions through Categories
 • Using and Managing Security Templates
 • Managing AD Synchronization for Groups
 • Resolving Common Security Requirements

Module 10: Building the Project Environment

 • Importing Existing Projects and Templates
 • Building the OLAP Cube

Module 11: Creating and Managing Views

 • Creating Gantt chart Formats
 • Creating Grouping Formats
 • Managing Project Web App Views
 • Creating Custom Views in Project Web App
 • Understanding Enterprise Views in Project Professional
 • Using the 4-Step Method to Create a New View
 • Creating Useful Enterprise Views

Module 12: Managing Project Sites

 • Introducing SharePoint
 • Managing the SharePoint/Project Server Connection
 • Modifying Project Sites

Module 13: Configuring Business Intelligence and Reporting

 • Reporting Architecture Overview Business Intelligence Center Overview Microsoft SharePoint Excel Services Overview
 • Working with the Built-In Microsoft Excel Reports
 • Working with SharePoint Dashboards
 • Adding Non-Project Server Users as Report Viewers

Module 14: Managing Project Server Day to Day

 • Checking in Enterprise Objects
 • Deleting Enterprise Objects
 • Working with Administrative Backups
 • Changing or Restarting Workflows
 • Configuring and Managing the Queue
 • Monitoring Project Server Licenses

Module 15: Introducing SQL Server Reporting Services

 • What is SSRS?
 • Reporting Services Architecture
 • Working with SSRS Configuration Tool
 • Report Manager, Report Server
 • Start and stop report server.

Module 16: Creating Reports

 • Working with report wizard
 • Working with Report server project
 • Shared Data Sources and Datasets
 • Creating Reports using Table, Matrix, Chart, List, Gauge

Module 17: Calculations and Formatting

 • Creating Expressions
 • Using the Global Collections
 • Formatting Items
 • Conditional formatting

Module 18: Grouping and Sorting

 • Creating Groups
 • Calculating Totals and Percentages
 • Interactive Sorting
 • Creating Drill-Down Reports

Module 19: Report Parameters

 • Creating Report Parameters
 • None queried, Queried, Multivalued, and Cascading Parameters.
 • Creating Drop-Down Parameters

Module 20: Creating Matrix Reports and Charts

 • Creating a Basic Matrix Report
 • Matrix Subtotals
 • Creating a Basic Chart
 • Exploring the Charting Possibilities

Module 21: Managing Reporting Services

 • Deploying Reports and Data Sources
 • Exporting Reports and Printing
 • Using the Web-Based Report Manager
 • Using SQL Server Management Studio-based Reporting Services Manager