راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتی

Project Server Administration & Dashboarding

عنوان دوره
راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتی
عنوان دوره به انگلیسی
Project Server Administration & Dashboarding
کد دوره
P2
توضیحات
23

23