این شرکت ها آکادمی شیرپوینت ایران را برای دریافت آموزش های تخصصی در حوزه شیرپوینت انتخاب نموده اند: